Právní služby

Občanské právo

 • spotřebitelské smlouvy
 • vlastnické a spoluvlastnické právo, společné jmění manželů
 • zástavní práva a věcná břemena
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • kupní, darovací a směnné smlouvy a jejich změny
 • smlouvy o dílo, zhotovení věci, oprava a úprava věci
 • nájmy a podnájmy bytů, nebytových prostor
 • převody bytů v osobním vlastnictví, družstevních bytů a převody členství v družstvu
 • výměny bytů, výpovědi nájmů a podnájmů
 • vyklizení bytových a nebytových prostor
 • smlouvy o úschově, zprostředkovatelské smlouvy, cestovní smlouvy
 • neplatnost smlouvy a odstoupení od smlouvy
 • půjčky, jejich zajištění a vymáhání
 • vymáhání pohledávek a závazků a řešení sporů vyplývajících z obč. právních vztahů

Rodinné právo

 • manželství, rozvod a jeho neplatnost
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • svěření nezletilých dětí do péče jednoho z rodičů, střídavá výchova
 • vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
 • vyživovací povinnost mezi manžely
 • dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • určení a popření otcovství
 • pěstounská péče, osvojení, opatrovnictví
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě a vypořádání společného jmění manželů včetně vypořádání společného nájmu bytů

Dědické právo

 • nabývání dědictví
 • dědění ze zákona a ze závěti
 • ochrana oprávněného dědice
 • zastupování v řízení o vypořádání dědictví
 • dodatečné projednání dědictví

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev, jejich změny, likvidace, včetně řízení u rejstříkového soudu
 • úprava poměrů společností a družstev
 • obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění
 • vymáhání pohledávek
 • vymáhání dalších závazků z obchodních smluv
 • zastupování v obchodních sporech, v exekučním řízení a v řízení insolvenčním

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek a závazků vyplývajících ze smluv, ze soudních a správních rozhodnutí, z rozhodnutí rozhodčích nálezů a dalších podkladů, vyžaduje vytrvalost a dobrou znalost možností, které Vám právo dává. Jde o dobrou znalost a efektivní způsob využití zákonné úpravy ve spolupráci se soukromými exekutory. Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Boudysese na tuto problematiku zvlášť specializuje. Pro konzultaci Vašeho problému nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Trestní právo

 • trestní oznámení
 • zastupování v trestním řízení na plnou moc
 • uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • zastupování poškozeného
 • dopravní nehody

JUDr. Miloslav Boudys advokátní kancelář
Budějovická 1126/9
140 00   Praha 4
tel/fax:244 461 315
mobil: 723 963 366